Les presents condicions tenen com a única finalitat establir i regular les condicions d’entrega de les comandes efectuades en el portal web el qual s’accedeix a través del domini https//www.delivery.pdepa.com propietat de Pdepà Backery SL.

1.    Tramitació de comandes

Per a la realització de comandes  l’usuari pot escollir entre omplir el formulari amb les seves dades o crear una compte de registre per agilitzar el procés, realitzant-se el tractament  d’acord a la nostra política de privacitat.

Al finalitzar la comanda es detallarà l’import exacta de cada un dels productes, el o els possibles descomptes  així com també, els impostos aplicables.

La confirmació de la comanda i per tant, la compra dels productes s’ha de realitzar amb l’activació del botó “PAGAR” que apareix al peu de la pàgina de sol·licitud de compra i prèvia acceptació expressa de totes i cada una de les presents Condicions Generals amb anterioritat a l’adquisició dels productes, sense que li siguin d’aplicació les novetats que puguin produir-se a les Condicions Generals en posterioritat.

Comandes a domicili

En cas que l’usuari sol·liciti una comanda a domicili, únicament serà possible si aquest sol·licita el seu enviament als territoris habilitats per aquest servei. L’entrega i gestió de la comanda la realitzarà PdePÀ sent la únic responsable de la venta, repartiment, entrega, expedició de tiquet i cobrament.

Les comandes a domicili l’entrega es realitzarà en un màxim d’una hora des de la confirmació de la comanda sempre dins els horaris d’obertura dels locals.

2.    Confirmació de comanda

La confirmació de la comanda i per tant,. La compra dels productes s’ha de realitzar amb l’activació del botó “PAGAR” que apareix al peu de la pàgina de sol·licitud de compra i prèvia a l’acceptació expressa de totes i cada una de les presents Condicions Generals.

Des d’aquest moment, l’usuari adquireix la condició de Client per haver acceptat les Condicions Generals i haver formalitzat la compra. Si amb posterioritat el client vol obtenir una nova comanda, haurà de tornar a realitzar el procés per a realitzar una nova contractació.

Una vegada acceptada de forma expressa les presents Condicions Generals de Contractació  i realitzat el pagament, s’emetrà un justificant  de confirmació de la compra efectuada.

3.    Pagament.

La compra dels productes s’ha de realitzar amb l’activació del botó “PAGAR” que apareix al peu de la pàgina de sol·licitud de compra i prèvia a l’acceptació expressa de totes i cada una de les presents Condicions Generals. El pagament només es podrà realitzar a través de targeta de dèbit o crèdit.

4.    Entregues

PdePÀ posarà els mètodes necessaris perquè el transport sigui l’adequat i els productes arribin en perfectes condicions a l’Usuari. Un cop confirmada la comanda, l’usuari tindrà un número per a realitzar el seguiment. La comanda serà entregada a la data i l’hora que s’hagi confirmat i s’enviaran a la direcció d’entrega que l’usuari hagi indicat.

Les entregues i recollides de les comandes dels productes oferts al portal web es realitzaran de dilluns a diumenge de 8:00h a 14:00h i 17:00h a 20:00h a Lloret de i de 7:30h a 21:00h a Girona amb un interval d’una hora des de la confirmació de la comanda feta dins dels horaris establerts.

PdePÀ no assumirà la responsabilitat pel possible retard a les entregues de les comandes quan aquest sigui per culpa exclusiva del comprador i per tant, tampoc dels danys i perjudicis que es poguessin derivar d’aquesta culpa.

PdePÀ només realitzarà enviaments a domicili en els territoris habilitats a tal efecte en el formulari de sol·licitud de comanda. Queden exclosos per tant, els enviaments als territoris que no habilitats.

5.    Dret de Desistiment.

La normativa de Consum preveu el dret de desistiment durant 14 dies naturals des de la realització de la contractació a distància per part de l’usuari. No obstant, aquest dret es veu exclòs  degut a la naturalesa i característiques dels productes i serveis oferts en la present web, en quan es tracta de productes frescos susceptibles de deteriorar-se o caducar-se amb rapidesa des de la seva elaboració, les compres realitzades no poden quedar subjectes al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103, apartat “d)” del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.