A PdePÀ sabem la importància que tenen les dades personals i encara més quan aquesta informació personal et pertany a tu. És per això que ens comprometem dur a terme el tractament d’aquelles dades que siguin estrictament necessàries i  tractar-les d’acord amb els principis de transparència, licitud, confidencialitat i exactitud.

Per a l’accés, navegació i contractació en la present Web és imprescindible la lectura i comprensió de les Condicions Generals de Contractació, Política de Cookies i Avís legal.

La present política de privacitat respon a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades i comerç electrònic i en concret, la següent:

-          Reglament (UE) 2016/69 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 pel qual es regula la protecció de dades de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD).

-          Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD en endavant).

-          Llei 34/2002, d’11de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, LSSICE).

 

1-    Identificació del Responsable del tractament de Protecció de dades

El responsable del tractament de dades és PdePÀ Backery S.L (en endavant, PdePÀ) NIF B55256671 i amb domicili social a C/ Can Guidet núm. 1-5, Local 2, Lloret de Mar (17813). Us podeu posar en contacte amb el responsable a través del correu electrònic [email protected] .

2-    Categoria de dades de caràcter personal

Podem tractar la teva IP per a saber quins llocs has visitat de la nostra web i millorar la interacció amb aquesta així com també, el contingut que s’hi estableix.

Per a determinats serveis que s’ofereixen en el poral web, necessitarà crear una compte personal o simplement introduir dades . Les dades personals que es tracten son dades d’identificació com la direcció d’entrega para a comandes a domicili, número de telèfon, correu electrònic, contrasenya d’accés a la compta personal en cas de registrar-se, entre d’altres que puguin ser necessàries. Així com també, dades de pagament com són el número de la targeta bancària,  nom del titular i data d’expiració i CVV.

3-    Amb quina finalitat tractarem les vostres dades?

 

-          Omplir el formulari o crear una compta d’usuari per a permetre l’accés segur, amb major comoditat per a l’usuari i una adequada entrega y prestació del servei d’entrega a domicili en base a l’execució del contracte. La creació d’una compta d’usuari és totalment a elecció de l’usuari, es pot continuar amb el procés sense aquesta compta, es basa en una bonificació que depèn del consentiment de l’usuari per fer-se-la o no.

-          Atendre i gestionar les comandes a domicili realitzades per l’usuari sota la base de legitimació d’execució del contracte.

-          Contactar amb l’Usuari en cas d’incidències, endarreriments o demores, errors en la comanda o l’entrega en base a l’execució del contracte.

-          Atendre queixes, reclamacions, comentaris o suggeriments que es remetin a PdePÀ, en base a l’obligació legal que tenim en matèria de consum.

-          Utilització de determinades cookies per a millorar i agilitzar el servei prestat per PdePÀ a través de la pàgina web en base a l’interès legítim d’incrementar l’eficiència del negoci i oferir serveis de qualitat als clients i usuaris. T’expliquem molt més a la política de Cookies.

 

4-    Amb qui compartim les teves dades?

PdePÀ per a poder prestar els seus serveis utilitza prestadors de serveis com poden ser a nivell enunciatiu serveis d’IT com són servidors de hosting, correu electrònic etc. entitats financeres per a la realització dels cobraments, gestories externes per a la gestió de facturació i obligacions fiscals. PdePÀ aplicarà les mesures necessàries per a garantir la seguretat del tractament aplicant les clàusules model aprovades per la comissió Europea o qualsevol altra mesura apropiada en relació al tipus de tractament a realitzar a efectes del proveïdor perquè aquest ofereixi les garanties suficients per assegurar un tractament conforme al RGPD.

5-    Quins són els meus drets i com els exerceixo?

En qualsevol moment, pots revocar el consentiment que hagis atorgat sense que aquesta retirada afecti la licitud del tractament realitzat anteriorment sota aquesta base.

També pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació del tractament posant-ho en coneixement a PdePÀ a través del correu electrònic [email protected].  Per a assegurar la identificació de qui exerceix el dret, hauràs  d’aportar document oficial que permeti la identificació, per evitar l’accés indegut de terceres persones a les teves dades. A més a més, en qualsevol moment, podràs presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè vetlli pels teus drets.

6-    Fins quan conservareu les meves dades?

Les dades recopilades a través de la present web es conservaran per PdePÀ pel temps imprescindible per a la prestació del servei contractat i durant tot el temps que duri la relació comercial (registra d’usuari web). Una vegada prestat el servei, eliminat el registre o en exercici d’alguns dels seus drets es mantindran les dades bloquejades fins que prescriguin les responsabilitats que puguin sorgir com a conseqüència del tractament de dades personals. Entre elles podem enumerar fins a 3 anys en matèria de protecció de dades, fins a 5 anys en matèria contractual, fins a 4 anys en obligacions fiscals i de facturació i fins a 3 anys en matèria de consum.

7-    Modificarem aquesta política de privacitat?

A PdePÀ volem millorar constantment i oferir el millor servei. És per això, que ens reservem el dret de modificar la política de privacitat i que aconsellem la seva lectura. No obstant, al peu de la pàgina veuràs la vigència de la política de privacitat.

Última actualització: Abril del 2020